Regulamin

Sklep Internetowy "Fine drzwi automatyczne" działający pod adresem www.fineforall.pl, prowadzony jest przez Fine z siedzib?w Nowym Sączu, ul. Dąbrówki 94 A.

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzeda?produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia s?przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełni?formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

3. Realizacja zamówienia następuje, gdy  dotrze do Kupującego e-mail  zawierajacy ofert?z rysunkami złożonego zamówienia , oraz faktura pro-forma zaliczkowa w wysokośći 30% wartośći zamówienia po wpłacie zaliczki przez kupujacego i zaksięgowaniu na koncie sprzedawcy .

4. Czas realizacji zamówienia jest spraw?indywidualn?i zależy od złożonego zamówienia oraz wyboru koloru drzwi

5. Po wykonaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. poprzez firme zewnętrzn?kuriersk?Rhenus 24PL Przewidywany czas dostawy - 2 dni robocze.

6. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma by?zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówie?następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówie? a?do wyczerpania si?zapasów objętych tak?form?sprzedaży.

9. Wszystkie ceny podawane s?w złotych polskich i zawieraj?podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących si?w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bąd?wprowadzania w nich zmian.

10. Za zamówione towary Kupujący może zapłaci?wybierając jedn?z poniższych form płatności:
- przy odbiorze: należność pobiera kurier kwote nie większ?amp;nbsp; ni?amp;nbsp; 5000 z?lt;br /> - przelewem bankowym na konto sklepu przed wysyłk?towaru

11. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski i całej europy za pośrednictwem transportu zewnętrznego Rhenus 24PL

12. W momencie  zapłaty faktury zaliczkowej  przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane s?w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkod?wyrządzon?przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

13. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

14. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

15. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „Fine ”, s?gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustaw?z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe s?wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówie?oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będ?udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

Wysyłka :

Rhenus Contract Logistics S.A.

Ponad 350 lokalizacji w 41 krajach
Rhenus PL24 – krajowa dystrybucja drobnicowa

- Dostawy 24/48 godzin "od drzwi do drzwi"
- Dostawy bezpośrednie i poprzez sie?naszych terminali do klientów m.in.: sklepów detalicznych, hurtowni, hipermarketów
- Bardzo niski poziom szkód transportowych
- Możliwość śledzenia przesyłek
- Ubezpieczenia cargo towaru
- POD (dowód dostawy)
- COD (dostawy za pobraniem)
- Zwrot palet euro
- Dostawy ADR
- Usługi dedykowane

Krajowa Sie?– Rhenus PL24
G?amp;oacute;wne terminale przeładunkowe:
1.Błonie
2.Pozna?lt;br /> 3.Wrocław
4.Dąbrowa Górnicza
5.?amp;oacute;d?lt;br /> 6.Lublin
7.Białystok
8.Olsztyn
9.Rusocin
10.Bydgoszcz
11.Szczecin
12.Rzeszów
13.Kraków / Fine drzwi automatyczne
- Codzienne połączenia wahadłowe pomiędzy g?amp;oacute;wnymi Hubami
- 97% KPI – terminowość dostaw w transporcie krajowym
- Dostawy „Just in time”
- Zintegrowany system informatyczny